en

Stanovy Česko-slovenské biologické společnosti, z.s.

schválené na ustavující schůzi dne 11.11.2015

V zájmu rozvoje československé vědy byla v roce 1922 v Brně ustavena Československá biologická společnost, která se nyní transformuje na Česko-slovenskou biologickou společnost, z.s. (dále Spolek) a která se nyní spravuje těmito stanovami. Vzhledem k historickému vývoji a současné provázanosti zájmů o vědecké otázky biologie mezi českými a slovenskými biology, zachovává si Společnost původní historický název. Podrobné a konkrétní podmínky a způsoby činnosti Spolku určuje jeho organizační a jednací řád.

 

1. Základní ustanovení:

1.         
    1.1    Název: Česko-slovenská biologická společnost, z.s. (dále též „Spolek). 
    1.2    Spolek používá v mezinárodním styku anglický název ve znění „Czech and Slovak Biological Sciety, z.s.“
         
2.        
         Sídlem Spolku je Brno.
         
3.        
        Česko-slovenská biologická společnost, z.s. - unie českých a slovenských biologů je dobrovolné výběrové sdružení vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků i jiných vážných zájemců o biologické obory, sdružených ke společné činnosti, jejímž účelem je podílet se na všestranném svobodném rozvoji biologických věd, na koncepční a prognostické činnosti, jakož i na propagaci a realizaci výsledků vědecko-výzkumné činnosti ve společenské praxi.
         
4.        
        Spolek je veřejně prospěšnou právnickou osobou ve smyslu §146 Občanského zákoníku.
         
5.        
    5. 1   Ve své odborné činnosti Spolek přihlíží k cílům celkového rozvoje vzdělané společnosti.
    5.2   Hlavní zásady činnosti Spolku formuluje jeho Hlavní výbor v dohodě s členskou základnou.

 

 

2. Účel Spolku: 

1.   1.1   Spolek:
      a) podporuje rozvoj biologických věd, podněcuje vědeckou a vědecko-popularizační činnost a uplatnění nových poznatků v praxi 
        b) orientuje zájem členů na řešení těch otázek oboru, které jsou obzvláště významné
        c) rozvíjí prognostickou činnost, organizuje, prohlubuje a koordinuje spolupráci svých členů působících ve vědě a praxi 
        d) poskytuje ze svých zdrojů členům (především mladým a talentovaným) pomoc při jejich odborné práci
        e) přispívá ke zvyšování odborné úrovně svých členů
        f) poskytuje možnosti pro podchycení zájmu studentů a začátečníků v oblasti biologických věd. V této souvislosti provádí i osvětovou činnost. 
        g) dává příslušným odborným pracovištím a orgánům podněty k opatřením týkající se rozvoje oboru a vyslovuje se k návrhům a konání vlád, ministerstev a jejich organizací (např. vysokých škol) majících vztah k biologickým vědám
        h) připravuje na základě obecného zájmu odborné expertízy a posudky v oblasti biologických vědních oborů a podává vlastní návrhy a náměty s biologickou tématikou k aktivitám vlád, ministerstev ap.
    1.2   Spolek spolupracuje s domácími i zahraničními společnostmi a institucemi obdobného zaměření.
2.   2.1   Ke splnění svých úkolů Spolek:
        a) pořádá vědecké a pracovní konference, přednášky, diskuse, kurzy, zájezdy, ap.,
        b) vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti v oboru a iniciativně se podílí na publikační praxi a na provádění ediční politiky v oboru biologie,
        c) vydává pro své potřeby periodické i neperiodické publikace mající vztah k činnosti Spolku a k oboru biologie,
        d) vypisuje soutěže a oceňuje významné výsledky vědeckého výzkumu.
    2.2   Orgány Spolku koordinují pořádání jednotlivých akcí uvedených v odst. (1).

 

3. Členství ve Spolku

 

1.       Členství ve Spolu je individuální, kolektivní nebo čestné. 
2.   2.1   Individuální členství
O členství ve Spolku se může ucházet odborník, především vědecký, vědecko- pedagogický či vědecko-technický pracovník v oboru biologie a příbuzných oborů, který podá písemnou, příp. elektronikou přihlášku, jejíž náležitosti a formulář jsou uvedeny na webových stránkách Spolku. Individuální členství vzniká přijetím za člena a zaplacením individuálního příspěvku na jeden kalendářní rok. Individuální členové jsou řádní členové Spolku. O přijetí uchazeče za individuálního člena Spolku a o výši, splatnosti a způsobu platby členského příspěvku rozhoduje Hlavní výbor. 
    2.2   Kolektivní členství
Kolektivním členem Spolku se mohou stát právnické osoby (dále „Firmy“). Přihláška se podává písemně, příp. elektronicky, její náležitosti jsou uvedeny na webových stránkách Spolku. Kolektivní členství vzniká přijetím za člena a zaplacením kolektivního příspěvku na jeden kalendářní rok. Kolektivní člen má postavení mimořádného člena Spolku. Pro jednání se Spolkem zastupuje Firmu pověřená osoba Firmy. O přijetí uchazeče za kolektivního člena Spolku a o výši, splatnosti a způsobu platby členského příspěvku rozhoduje Hlavní výbor. Detail činnosti kolektivního člena dojednává předseda Spolku spolu s Hlavním výborem. 
    2.3    Čestné členství
O udělení čestného členství rozhoduje Hlavní výbor Spolku na svém zasedání. Čestní členové jsou osvobozeni od platby členských příspěvků. 

 

 

4. Práva a povinnosti členů Spolku

1.              Stanovy přiznávají členům Spolku tato práva: 
              a) zúčastnit se Členské schůze a podílet se na jejím jednání
              b) volit a být volen do orgánů Spolku v případě řádných členů; právo volit a být volen do orgánů Spolku nemají kolektivní členové 
              c) být členem komisí, pracovních skupin, delegací ap. vytvářených orgány Spolku
              d) podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na všech schůzích, konferencích a jiných odborných akcích organizovaných Spolkem 
              e) být informován o pořádání všech akcí Spolku
               f) přednostně získávat za stanovených podmínek časopisy a publikace vydávané Spolkem 
              g) využívat výhody členů při odborných akcích pořádaných Spolkem
              h) pracovat v jakékoli odborné sféře Spolku
2.             Stanovy ukládají členům Spolku tyto povinnosti:
              a) zachovávat usnesení stanov, organizačního a jednacího řádu a aktivně se podílet na plnění úkolů Spolku
              b) plnit usnesení orgánů, kterými se stanoví konkrétní úkoly jednotlivých členů
              c) plnit funkce, kterými byli pověřeni
              d) platit členské příspěvky
              e) řídit se zásadami všeobecně uznávané etiky vědecké práce

 

 

5. Zánik členství ve Spolku

1.            Individuální členství ve Spolku zaniká: 
            a) písemným prohlášením člena, že ze Spolku vystupuje (je akceptováno i sdělení elektronickou formou)
            b) nezaplacením členského příspěvku po dobu delší než 5 let
            c) úmrtím člena 
            d) vyloučením 
2.           Kolektivní členství ve Spolku zaniká: 
            a) písemným prohlášením firmy, že ze Spolku vystupuje 
            b) nezaplacením členského příspěvku, ač byl kolektivní člen (firma) o zaplacení dvakrát písemně upomenut 
            c) zánikem firmy
            d) vyloučením

 

 

6. Členění Spolku

1.        Spolek se může členit na pobočky, sekce nebo odborné společnosti a odborné skupiny nebo komise. 
2.   2.1    Pobočky jsou zřizovány podle územního principu v místech, kde jsou pro jejich činnost předpoklady. Sdružují členy Spolku zejména ve významných univerzitních vědeckých, pedagogických nebo průmyslových centrech. 
    2.2   Pobočky administrativně spadají do působnosti Hlavního výboru Spolku. 
3.       Činnost pobočky se řídí organizačním a jednacím řádem, který je v souladu se stanovami Spolku. 
    3.1   Sekce nebo odborné společnosti jsou zřizovány podle odborného zaměření členů Spolku. Sdružují členy Spolku podle jejich zájmu nebo podle specializace jejich odborné činnosti. 
    3.2   Sekce nebo odborné společnosti mají působnost na území České republiky a Slovenské republiky a jsou koordinovány Hlavním výborem Spolku. 
    3.3    Činnost sekce se řídí organizačním a jednacím řádem, který je v souladu se stanovami Spolku. 
    3.4    Sekce mohou být zřizovány podle odborného zájmu také při pobočkách. 
4.       Komise tvoří menší zájmové skupiny (do 10 členů) a mohou být ustaveny při všech orgánech Spolku.

 

7. Orgány Spolku

1.   1.1    Orgány Spolku, které zajišťují a řídí všechny úseky jeho činnosti jsou: 
           a) valné shromáždění Spolku
           b) Hlavní výbor Spolku 
    1.2    V případech vyžadujících urychlené rozhodování zastupují Hlavní výbor Předseda nebo některý z místopředsedů, vědecký tajemník a jeden člen Hlavního výboru (nejlépe hospodář). Ti o svém rozhodnutí informují Hlavní výbor na jeho nejbližším zasedání. 
    1.3   Kontrolním orgánem Spolku pro činnost hospodářskou jsou revizoři. 
2.        Valné shromáždění Spolku
    2.1    Valné shromáždění všech členů Spolku je nejvyšším orgánem Spolku. 
    2.2    Valnému shromáždění přísluší: 
           a) určovat v souladu s přijatými stanovami Spolku hlavní směry činnosti Spolku pro období do příštího řádného valného shromáždění
           b) schvalovat zprávu Hlavního výboru o činnosti Spolku za období od posledního valného shromáždění 
           c) schvalovat zprávu revizorů za období od posledního valného shromáždění
           d) volit čestné členy a udělovat různé druhy ocenění
           e) určovat počet členů Hlavního výboru, počet revizorů a počet náhradníků uvedených orgánů s přihlédnutím k celkovému počtu členů
           f) usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních
           g) určovat výši členských příspěvků
           h) volit:
       - členy Hlavního výboru a jejich náhradníky
       - revizory a jejich náhradníky
           ch) usnášet se na stanovách a organizačním a jednacím řádu a jejich změnách
           i) usnášet se o zrušení Spolku
           j) v zásadních otázkách jako je volba členů Hlavního výboru nebo schvalování změn ve stanovách nebo organizačním a jednacím řádu je možné provést volební akt či schválení korespondenčním (elektronickým) způsobem
3.       Hlavní výbor Spolku
    3.1   Hlavní výbor řídí činnost Spolku v období mezi valnými shromážděními.
    3.2   Hlavní výbor zabezpečuje v souladu se stanovami realizaci jednotné koncepce činnosti celého Spolku.
    3.3   Hlavnímu výboru přísluší:
           a) zajišťovat úkoly týkající se Spolku
           b) schvalovat zprávu o činnosti Spolku za běžný rok
           c) schvalovat zprávu o hospodaření Spolku za běžný rok
           d) připravovat plán činnosti Spolku na následující rok
           e) schvalovat finanční plán na následující rok
           f) pověřovat členy Hlavního výboru plněním konkrétních úkolů
           g) zabezpečovat přípravu valného shromáždění
           h) zřizovat sekce nebo odborné společnosti, pobočky a komise
           ch) zřizovat komise pověřené plněním konkrétních úkolů a jmenovat jejich členy
           i) rozhodovat o odvolání ve věcech členství
           j) rozhodovat o přidělení příspěvků na zahraniční stáže, účast na vědeckých akcích, ap.
           k) umožňovat mezinárodní kontakty Spolku a zajišťovat jeho reprezentaci v zahraničí
    3.4   Hlavní výbor je výkonným orgánem Spolku.
    3.5   Hlavní výbor má nejvýše 11 členů volených. Způsob jejich volby určuje organizační a jednací řád. Opakovaná volba členů Hlavního výboru je možná. Dále jsou členy Hlavního výboru z titulu své funkce předsedové poboček, sekcí a komisí zřízených Hlavním výborem. Funkční období Hlavního výboru je tříleté.
    3.6   Hlavní výbor volí ze svého středu Předsedu, který je statutárním orgánem Spolku, dva
místopředsedy, vědeckého tajemníka a hospodáře.
    3.7   Jednání Hlavního výboru svolává a řídí Předseda. Hlavní výbor je usnášeníschopný při nadpoloviční účasti členů Hlavního výboru Spolku a usnesení je přijato, když pro něj hlasuje nadpoloviční většina rozhodování se účastnících členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy.
    3.8   Rezignuje-li člen Hlavního výboru na svou funkci, skončí jeho členství v Hlavním výboru uplynutím dvou měsíců po doručení rezignace, popř. sdělení rezignace do zápisu jednání Hlavního výboru.
    3.9   Hlavní výbor může rozhodovat hlasováním per rollam (elektronické korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí per rollam zašle Předseda ostatním členům Hlavního výboru. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena Hlavního výboru, kterým je dosaženo nadpoloviční většiny hlasů všech členů Hlavního výboru. Rozhodnutí přijaté per rollam podepisuje Předseda. Na nejbližším zasedání Hlavního výboru jsou členové informováni o rozhodnutích přijatých per rollam od posledního zasedání Hlavního výboru.
    3.10   Je-li rozhodnutí Hlavního výboru přijato, zaznamená se na žádost člena Hlavního výboru, který návrh odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého ze členů Hlavního výboru, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno poskytnutím zápisu z jednání Hlavního výboru jeho členům.
4.       Revizoři Spolku
    4.1   Revizor je kontrolním orgánem Spolku voleným na dvouleté funkční období, svoji funkci může plnit maximálně po dobu dvou po sobě jdoucích funkčních období.
    4.2   Dohled na hospodářskou činností Spolku vykonávají dva revizoři, kteří z hospodářského
hlediska posuzují i plnění úkolů Spolku, to vše v souladu se stanovami a právními předpisy.
    4.3   Revizoři podávají zprávu o hospodaření valnému shromáždění a Hlavnímu výboru, který se bez přihlédnutí k jejich návrhům nemůže usnést o účetní uzávěrce ani o úhradě ztráty.
    4.4   Revizoři se mohou účastnit jednání Hlavního výboru, nemají však hlasovací právo.
5.       Stálé a dočasné pracovní skupiny
Pro přípravu a plnění některých úkolů např. organizační nebo hospodářské povahy, mohou orgány Spolku ustavit stálé nebo dočasné pracovní skupiny - komise, výbor nebo sekretariát. V těchto pracovních skupinách mohou působit také nečlenové Spolku jako odborní nebo placení administrativní pracovníci. Pracovní skupiny jednají podle pokynů orgánů, které je zřídily.

 

 

 8. Hmotné prostředky k plnění úkolů Spolku

1. K hospodářskému zajištění plnění úkolů Spolku slouží:

a) členské příspěvky
b) převzatý majetek
c) prostředky poskytované státními orgány popřípadě jinými organizacemi
d) příjmy vyplývající z vlastní činnosti Spolku
e) dary a dědictví

2. Při hospodaření se Spolek řídí obecně platnými předpisy.

 

9. Zastupování Spolku

1.Spolek zastupuje a jejím jménem jedná Předseda.

2. Za Spolek se předseda podpisuje tak, že k názvu Spolku připojí svůj podpis s uvedením funkce.

3. Hlavní výbor může též zmocnit jiné členy, aby v určeném rozsahu Spolek zastupovali a jednali jeho jménem. Osoby takto zmocněné připojují k podpisu dodatek vyjadřující jejich zmocnění.

10. Informace členstva Spolku

Usnesení orgánů Spolku, jež se týkají jeho členů a jiné závažné skutečnosti, oznamují se přímo členům dopisy, v interním tisku, informacemi v odborném a denním tisku nebo prostřednictvím poboček a sekcí.

 

11. Zrušení Spolku

1. Na zrušení Spolku se usnáší valné shromáždění, kterého se musí zúčastnit alespoň dvě třetiny řádných členů Spolku.

2. Jestliže Spolek zanikne, připadne jeho majetek, jenž zbude po úhradě závazků, jiné dobrovolné organizaci, která by se do tří let po zániku Spolku ustavila pro plnění obdobných úkolů v příslušném oboru. Nestane-li se tak, rozhodne o majetkovém vypořádání likvidační komise jmenovaná valným shromážděním.

3. Spolek zaniká dnem výmazu Spolku ze spolkového rejstříku.


12. Závěrečná ustanovení

Tyto Stanovy Spolku se vyhotovují ve třech stejnopisech, u nichž jeden bude předložen rejstříkovému soudu a dva budou založeny v dokumentaci Spolku.

 

 

V Brně dne 11.11.2015

Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.

Chcete se stát členem Česko-slovenské biologické společnosti?

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ:

medata

Image

© 2018 Česko-slovenská biologická společnost, z.s. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Webtom.cz