en

Tento řád určuje v duchu stanov Česko-slovenské biologické společnosti, z.s. podrobněji vzájemné vztahy jejich součástí a podmínky a způsoby její činnosti.

Organizace Společnosti
Čl. 1

Společnost spravuje činnost všech svých složek. Odborné sekce zřízené Hlavním výborem mají právo používat ve svém názvu označení "Společnost".

Čl. 2

Centrální evidence placení členských příspěvků je vedena na sekretariátu Hlavního výboru.

Čl. 3

Hlavní výbor Společnosti podává 1x za rok stručnou zprávu o činnosti svých poboček a sekcí a sestavuje plán akcí v příštím roce. S obsahem zprávy seznamuje členy prostřednictvím poboček a sekcí.

Členství ve Společnosti

Čl. 4
Individuální členství

(1) Individuálními členy jsou řádní členové a mimořádní.

(2) Řádným členem se může stát vědecký, vědecko-pedagogický, vědecko-technický nebo odborný pracovník starší 18 let, který v oboru biologie aktivně pracuje a vykazuje nebo vykázal tvůrčí činnost, jestliže se písemně přihlásí za člena a prohlásí, že souhlasí s posláním a úkoly Společnosti a je ochoten se zúčastnit svou činností na jejich plnění. Podmínkou řádného členství je také vlastní publikační činnost v oblasti biologie.

(3) Mimořádným členem se může stát pracovník, který začíná pracovat v oboru biologie a projevuje zájem o tvůrčí činnost (nebo se na tuto práci připravuje), jestliže se písemně přihlásí za člena a prohlásí, že souhlasí s posláním a s úkoly Společnosti a chce se zúčastnit svou činností na jejich plnění.

(4) Přihláška za člena vyžaduje doporučení dvou řádných členů Společnosti.

(5) Členství vzniká přijetím za člena, zaplacením zápisného a členských příspěvků na jeden rok.

(6) O přijetí rozhoduje Hlavní výbor Společnosti. Proti jeho rozhodnutí je možno se odvolat do 30 dnů k hlavnímu výboru.

Čl. 5
Kolektivní členství

(1) Kolektivním členem Společnosti se mohou stát organizace nebo jejich součásti, projeví-li zájem o kolektivní členství podáním písemné přihlášky.

(2) V přihlášce organizace prohlásí za jakých podmínek a jakou formou se hodlá účastnit na práci Společnosti. Organizace v přihlášce též navrhne jednoho až čtyři pracovníky, kteří splňují podmínky podle čl. 4, odst. 2 nebo 3 tohoto řádu, jež budou organizaci, stane-li se kolektivním členem, zastupovat a jednat jejím jménem (dále je "delegáti organizace"). Delegáti organizace mají práva mimořádných členů.

(3) Členství vzniká přijetím za kolektivního člena a zaplacením zápisného a členského příspěvku za jeden rok.

(4) O přijetí rozhoduje Hlavní výbor Společnosti. Proti rozhodnutí je možno se odvolat do 30 dnů k Hlavnímu výboru.

Čl. 6
Čestné členství

(1) Čestným členem Společnosti se může stát významný domácí nebo zahraniční pracovník působící v oboru biologie nebo se významnou měrou podílející na rozvoji biologických věd (mimořádnými finančními dotacemi).

(2) Čestné členy volí valné shromáždění na základě návrhu Hlavního výboru.

(3) Čestný člen má všechna práva řádného člena podle stanov Společnosti.

Činnost orgánů Společnosti

Čl. 7
Valné shromáždění - svolávání

(1) Řádné valné shromáždění se koná jednou za tři roky.

(2) Hlavní výbor může svolat mimořádné valné shromáždění z vlastního podnětu. Mimořádné valné shromáždění svolá Hlavní výbor vždy na žádost alespoň jedné třetiny členů, nejpozději do jednoho měsíce od předložené písemné žádosti.

(3) Hlavní výbor oznámí termín konání řádného valného shromáždění všem členům nejméně 40 dnů před tímto termínem, spolu s programem.

(4) Hlavní výbor oznámí termín mimořádného valného shromáždění nejméně 15 dnů před tímto termínem všem členům, spolu s důvodem svolání mimořádného valného shromáždění.

Čl. 8
Valné shromáždění - jednání

(1) Valnému shromáždění předsedá a jeho jednání řídí předseda, popřípadě některý z místopředsedů nebo jiný člen Hlavního výboru, který byl pověřen řízením valného shromáždění.

(2) Valné shromáždění je způsobilé usnášet se, je-li přítomna alespoň polovina členů. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, koná se valné shromáždění o 30 minut později a je způsobilé usnášet se za jakéhokoliv počtu přítomných, čekací doba může být vyplněna odbornou přednáškou.

(3) Usnesením valného shromáždění je návrh, pro který hlasovala většina přítomných.

(4) K usnesení o změně stanov nebo o zániku Společnosti se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů.

(5) Z jednání valného shromáždění se pořizuje zápis, za jehož správnost odpovídá vědecký tajemník.

Čl. 9
Volba Hlavního výboru a revizorů

(1) Volba hlavního výboru a revizorů se může uskutečnit na valném shromáždění tajným hlasováním na základě předložené kandidátky nebo tajným hlasováním korespondenčním způsobem.

(2) Hlavní výbor tři měsíce před termínem voleb zvolí pětičlennou volební komisi (předseda a 4 členové).

(3) Volební komise vyzve všechny výbory poboček a sekcí k písemnému podání návrhů na kandidáty příštího Hlavního výboru a revizorů.

(4) Z navržených kandidátů zařadí volební komise do kandidátky nejčetnější návrhy v počtu, který je dvojnásobkem počtu mandátů do Hlavního výboru.

(5) Kandidáti jsou seřazeni podle abecedy s uvedením roku narození a pracoviště. Kandidátní listina má v dalším volebním aktu funkci volebního lístku.

(6) Při volbě na valném shromáždění obdrží každý přítomný člen volební lístek, který upraví zakroužkováním pořadových čísel těch kandidátů, kterým dává svůj hlas a lístek odevzdá do urny.

(7) Při volbě korespondenčním způsobem rozešle volební komise volební lístky všem členům společnosti s poučením o způsobu jejich úpravy a stanoveným termínem vrácení.

(8) Volební komise zpracuje výsledky voleb, které oznámí v případě volby na valném shromáždění bezprostředně po skončení voleb, v případě korespondenčního způsobu do jednoho měsíce písemně všem členům společnosti.

(9) Ke zvolení kandidáta je nutná nadpoloviční většina hlasů ze zúčastněných voličů.

(10) Volební komise seřadí zvolené kandidáty podle počtu získaných hlasů. Členy Hlavního výboru se stávají kandidáti od začátku seznamu v počtu určeném množství mandátů do Hlavního výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje los.

(11) Zvolení kandidáti, kteří nebyli podle odst. 10 do Hlavního výboru zařazeni, zůstávají jako náhradníci.

(12) Není-li zvolen potřebný počet kandidátů v prvním kole, uspořádá volební komise obdobným způsobem další kola, do nichž postupují v předešlém kole nezvolení kandidáti.

(13) Předseda volební komise svolá do jednoho měsíce nově zvolený Hlavní výbor a na jeho první schůzi řídí volbu předsedy, dvou místopředsedů, vědeckého tajemníka a hospodáře.

(14) O volbách vede volební komise zápis, který je v případě voleb na valném shromáždění součástí zápisu z valného shromáždění. Za správnost zápisu odpovídá předseda volební komise.

Čl. 10
Hlavní výbor

(1) Schůze Hlavního výboru svolává předseda nebo místopředseda, který předsedu zastupuje, podle potřeby, nejméně však třikrát do roka. Předseda svolá schůzi vždy do dvou týdnů, byl-li o to požádán třetinou členů Hlavního výboru. Nesvolá-li v takovém případě schůzi hlavního výboru předseda, může tak učinit některý z místopředsedů.

(2) Schůze Hlavního výboru řídí předseda, popřípadě některý z místopředsedů.

(3) Hlavní výbor je způsobilý usnášet se, je-li přítomna alespoň polovina jeho volených členů.

(4) Usnesením Hlavního výboru je návrh, pro který hlasovala většina přítomných nebo pro nějž při rovnosti hlasů hlasoval předseda.

(5) Na začátku schůze Hlavního výboru provádí předsedající kontrolu zápisu z minulé schůze.

(6) Z jednání Hlavního výboru se vede zápis, za jehož správnost odpovídá vědecký tajemník.

Činnost složek společnosti

Čl. 11
Pobočky

(1) Činnost pobočky řídí 3 až 5 členný výbor pobočky, volený na plenární schůzi pobočky jejími členy na dobu tří let.

(2) Výbor pobočky se skládá z předsedy, místopředsedy, tajemníka, popřípadě dalších členů.

(3) Předseda pobočky je řádným členem Hlavního výboru Společnosti z titulu své funkce a účastní se jeho schůzí.

(4) Výbor pobočky podává jednou za rok stručnou zprávu o své činnosti hlavnímu výboru Společnosti a informuje jej o plánu svých akcí pro příští rok.

(5) Bližší pravidla činnosti pobočky může určovat vlastní jednací řád pobočky.

Čl. 12
Sekce - odborné společnosti

(1) Činnost sekce/odborné společnosti řídí 5 až 7 členný výbor sekce, volený na dobu tří let na plenární schůzi sekce členy, kteří se podle svého zaměření přihlásili k práci v sekci.

(2) Výbor se skládá z předsedy, místopředsedy, vědeckého tajemníka a z dalších členů.

(3) Předseda sekce/odborné společnosti je řádným členem Hlavního výboru Společnosti je povinen zúčastňovat se jeho schůzí.

(4) Výbor sekce podává jednou za rok zprávu o své činnosti Hlavnímu výboru Společnosti a informuje jej o plánu svých akcí pro příští rok.

(5) Bližší pravidla činnosti sekce může určovat vlastní jednací řád.

Čl. 13
Komise

(1) Činnost komise řídí 3 až 5 členný výbor komise, volený svými členy na plenární schůzi na dobu tří let.

(2) Výbor se skládá z předsedy, vědeckého tajemníka a z dalších členů.

(3) Předseda komise je oprávněn účastnit se schůzí výboru zřizovacího orgánu.

(4) Výbor komise podává jednou za rok zprávu o své činnosti výboru zřizovacího orgánu Společnosti a informuje jej o plánu svých akcí v příštím roce.

(5) Bližší pravidla činnosti sekce může určovat vlastní jednací řád.

Čl. 14
Schůze poboček, sekcí a komisí

(1) Výbory poboček, sekcí a komisí svolávají plenární schůze svých členů podle potřeby, nejméně však jednou ve funkčním období.

(2) Schůzi řídí předseda nebo jím pověřený člen výboru.

Čl. 15
Sekretariát Společnosti

(1) K výkonu administrativních funkcí Společnosti je vytvořen sekretariát Hlavního výboru Společnosti.

(2) Placenými členy sekretariátu jsou sekretářka Hlavního výboru, účetní, eventuelně další pracovník podle potřeby a rozsahu mzdových prostředků.

(3) Náplň práce pracovníků sekretariátu je dána pracovními smlouvami

(4) Práci pracovníků sekretariátu řídí vědecký tajemník nebo jiný člen Hlavního výboru pověřený touto funkcí předsedou Společnosti.

Čl. 16
Korespondence společnosti

(1) Společnost a všechny její složky užívají tiskopisů a razítek, jejichž vzor a text, jakož i oprávnění je používat stanoví Hlavní výbor Společnosti.

Chcete se stát členem Česko-slovenské biologické společnosti?

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ:

medata

Image

© 2018 Česko-slovenská biologická společnost, z.s. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Webtom.cz