en

Novinky

NOVINKY Z BIOLOGIE, nová rubrika, která prezentuje zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

30.3.2020

Zpracovala: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., vědecká tajemnice

 

 

Large-scale generation of functional mRNA-encapsulating exosomes via cellular nanoporation

Velkokapacitní produkce funkčních mRNA obalených v exozomech pomocí buněčné nanoporace

Zhaogang Yang, Junfeng Shi, Jing Xie, Yifan Wang et al.

Nat Biomed Eng. 2020 Jan;4(1):69-83. doi: 10.1038/s41551-019-0485-1.

 

Exosomy jsou extracelulární váčky ohraničené lipidovou dvouvrstvou o velikosti 30-150 nm. Jsou přirozeně uvolňovány z buněk a jejich funkce spočívá v mezibuněčné komunikaci za pomocí vlastního obsahu v podobě proteinů, lipidů a nukleových kyselin. Vyznačují se výhodnými vlastnostmi, jako je schopnost překonat fyziologické bariéry nebo nevyvoláním imunologické odpovědi hostitele, které je dělají vhodnými kandidáty pro využití v transportu terapeutik. U genové terapie nicméně nastává problém v podobě malého výtěžku exosomů, které obsahují včleněnou požadovanou mRNA. Yang et al. ve své studii popisují metodu buněčné nanoporace, díky níž jsou schopni produkovat velké množství exosomů s terapeutickou mRNA a cílícími peptidy. Tato metoda je založená na kultivaci vrstvy buněk na povrchu čipu s nanokanálky, jimiž prochází přechodné elektrické pulsy, které umožňují přechod plasmidů do buněk. Následně buňky po transkripci vylučují exosomy s požadovanou mRNA v množství, které až 50x převyšuje produkci jinými strategiemi.

https://www.nature.com/articles/s41551-019-0485-1

 

 

Replay of cortical spiking sequences during human memory retrieval

Přehrávání kortikálních „spiking“ sekvencí během obnovení lidské paměti

Vaz AP, Wittig JH Jr, Inati SK et al.

Science. 2020, 367(6482):1131-1134. doi: 10.1126/science.aba0672.

 

Ve studii pacientů s epilepsií sledovali vědci z National Institute of Health (NIH) během paměťových testů elektrickou aktivitu tisíců neuronů. Tato práce byla součástí studie klinického centra NIH u pacientů s epilepsií rezistentní na léky, jejichž záchvaty nelze pomocí léků zvládnout. O epizodickém získávání paměti se předpokládá, že se spoléhá na opakování minulých zkušeností, avšak dosud není známo, jak je činnost jediné jednotky dočasně organizována během kódování a získávání epizodické paměti. Bylo zjištěné, že zvlnění oscilace v lidské kůře odráží dávky jednodílné aktivity, která je organizována do sekvencí specifických pro paměť. „Spiking“ sekvence se objevovaly opakovaně během formování paměti a byly přehrávány během úspěšného obnovení paměti a toto přehrávání bylo spojeno s vlněním ve středním temporálním laloku. Data ukazují, že lidská epizodická paměť je kódována specifickými sekvencemi nervové aktivity a že obnovení paměti zahrnuje obnovení pořadí temporální činnosti.

https://science.sciencemag.org/content/367/6482/1131.long

 

 

Type 2 diabetes influences bacterial tissue compartmentalisation in human obesity

Diabetes typu 2 ovlivňuje kompartmentalizaci bakteriální tkáně u lidské obezity

Anhê FF, Jensen BAH, Varin TV et al.

Nat Metab. 2020, 2:233-242. doi: 10.1038/s42255-020-0178-9.

 

Viscerální obezita je klíčovým rizikovým faktorem diabetu 2. typu (T2D). Podle této studie mohou být do vývoje TSD zapojené bakterie. Studie poskytuje srovnávací analýzu mikrobiálního profilu nalezeného v plazmě, játrech a ve třech odlišných tukových tkáních jedinců s morbidní obezitou. Autoři zkoumali, jak se tyto tkáňové mikrobiální podpisy liší mezi jedinci s normoglykémií a těmi, kteří trpí T2D a odpovídají tělesnému indexu. Identifikovali tkáňovo-specifické charakteristiky s vyšší bakteriální zátěží v játrech a omentální tukové tkáni. Střevní komensály, ale také bakterie prostředí, vykazovaly tkáňové a T2D specifické kompartmentalizace. T2D signatury byly nejzřetelnější v mezenterické tukové tkáni, kde jedinci s diabetem vykazovali sníženou bakteriální diverzitu souběžně s menším počtem grampozitivních bakterií, jako je Faecalibacterium, na rozdíl od zvýšených hladin typicky oportunních gramnegativních Enterobacteriaceae. Vzorky plazmy jedinců s diabetem byly podobně obohaceny na Enterobacteriaceae, včetně patobiontu Escherichia - Shigella. Tato studie poskytuje důkaz přítomnosti selektivních plazmatických a tkáňových mikrobiálních profilů u jedinců s těžkou obezitou a identifikuje nové potenciální mikrobiální cíle a biomarkery T2D.

https://www.nature.com/articles/s42255-020-0178-9?proof=true&draft=marketing

Chcete se stát členem Česko-slovenské biologické společnosti?

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ:

medata

Image

© 2018 Česko-slovenská biologická společnost, z.s. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Webtom.cz