en

Novinky

Přinášíme novou rubriku NOVINKY Z BIOLOGIE, která prezentuje zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

1.6.2018

Zpracovala: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., vědecká tajemnice

 

 

An Immunocompetent Mouse Model of Zika Virus Infection

Gorman MJ, Caine EA, Zaitsev K, Begley MC, Weger-Lucarelli J et al.

Cell Host Microbe. 2018 May 9;23(5(:672-685.e6. doi: 10.1016/j.chom.2018.04.003.

Zika virus je RNA virus a patří do čeledi Flaviviridae. Vyskytuje se zejména v tropických oblastech a byl poprvé popsán v roce 1947 v Ugandě. K první epidemii došlo už v roce 2007 v Pacifiku, pak v roce 2013 ve Francouzské Polynésii, ale do povědomí většiny lidí se tento virus dostal až v roce 2015, kdy se dostal do Jižní Ameriky a epidemie přerostla v pandemii. K nákaze dochází po pokousání komárem Aegis spp., zejména Aegis aegypti, který kouše ve dne i v noci. Zika virus je přenášen z těhotné ženy na plod, u kterého se vyskytují těžké malformace, zejména mikrocefalie. V některých zemích je společně s nákazou Zika virem zvýšena incidence Guillain-Barré syndromu, což je těžké nervové onemocnění, které může vést až k paralýze. V současnosti neexistuje vakcína ani protivirová terapie. Tento článek se zabývá vytvořením myšího modelu pro studium Zika viru.

 

Abstrakt

Výraznějším pokrokům v porozumění patogeneze viru Zika (ZIKV) brání nedostatek imunokompetentních modelů malých zvířat, což může být částečně způsobeno tím, že ZIKV neumí efektivně antagonizovat interferonovou odezvu závislou na Stat2 u myší. Abychom vyřešili toto omezení, nejprve jsme pasážovali africký kmen ZIKV (ZIKV-Dak-41525) přes myši Rag1 - / -, abychom získali virus adaptovaný na myši (ZIKV-Dak-MA), který by byl virulentnější než ZIKV-Dak-41525 u myší ošetřených protilátkou anti-Ifnar1. Substituce G18R v NS4B byla genetickým základem pro zvýšenou replikaci a vedla ke snížení produkce IFN-beta, snížení IFN-stimulované genové exprese a větší infekci mozku pozorované u ZIKV-Dak-MA. Pro vytvoření plně imunokompetentního myšího modelu infekce ZIKV byl do STAT2 lokusu myší (hSTAT2 KI) zaveden lidský STAT2. Podkožní očkování těhotných myší hSTAT2 KI se ZIKV-Dak-MA mělo za následek rozšíření do placenty a mozku plodu. Imunokompetentní model myší infekce ZIKV může být důležitý pro hodnocení protiopatření pro omezení onemocnění.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29746837

 

 

Blastocyst-like structures generated solely from stem cells

Rivron NC, Frias-Aldeguer J, Vrij EJ, Boisset JC, Korving J et al.

Nature. 2018 May;557(7703):106-111. doi: 10.1038/s41586-018-0051-0. Epub 2018 May 2.

Kmenové buňky (stem cells) jsou stále velice aktuálním tématem ve výzkumu jak vývoje, tak patogeneze různých chorob.

 

Abstrakt

Blastocysta (počáteční savčí embryo) vytváří všechny embryonální a extraembryonální tkáně, včetně placenty. Skládá se ze sférické tenkostěnné vrstvy, známé jako trofektoderm, která obklopuje dutinu vyplněnou tekutinou, která chrání embryonální buňky. Z myších blastocyst je možné odvodit trofoblast a embryonální kmenové buněčné linie, které jsou in vitro analogy trofektodermu a embryonálních kompartmentů. V této studii ukazujeme, že trofoblast a embryonální kmenové buňky spolupracují in vitro, aby vytvořily struktury, které morfologicky a transkripčně připomínají embryonální blastocysty dne 3. 5. nazvané blastoidy. Stejně jako blastocysty, blastoidy se tvoří z indukčních signálů, které pocházejí z vnitřních embryonálních buněk a řídí vývoj vnějšího trofektodermu. Povaha a funkce těchto signálů jsou z velké části stále neprobádané. Genetické a fyzické oddělení embryonálních a trofektodermových oddílů spolu se single-cell transkriptomikou odhaluje rozsáhlý inventář embryonálních indukcí. Prokázali jsme, že embryonální buňky si udržují schopnost řízení proliferace a sebeobnovy trofoblastu, zatímco jemně doladí trofoblastickou epiteliální morfogenezi částečně prostřednictvím osy BMP4/Nodal-KLF6. Ačkoli blastoidy nepodporují vývoj bona fide embryí, demonstrujeme, že embryonální indukce jsou rozhodující pro vytvoření stavu trofektodermu, který se silně implantuje a spouští decidualizaci in utero. V tomto stadiu rozvíjející se embryo pohání vývoj trofektodermu a implantaci.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29720634

 

 

Determinants of response and resistance to CD19 chimeric antigen receptor (CAR) T cell therapy of chronic lymphocytic leukemia.

Fraietta JA, Lacey SF, Orlando E, Prutaeanu-Malinici I, Gohil M et al.

Nat Med. 2018 May;24(5):563-571. doi: 10.1038/s41591-018-0010-1. Epub 2018 Apr 30.

Imunoterapie je v posledních letech jedním z nejzajímavějších témat ve výzkumu a léčbě nádorů. Často je nazývána „pátým pilířem“ v léčbě nádorů. Jedním z postupů používaných v imunoterapii je tzv. adoptive cell transfer (ACT, adoptivní přenos buněk), kdy jsou vlastní buňky pacienta pozměněny a vráceny zpátky do těla, aby se zúčastnily protinádorové terapie. Existuje několik typů ACT, ale nejdále se zatím dostal výzkum CAR-T buněk. CAR jsou chimérické antigenní receptory, které se do T buněk dostanou mimo tělo pacienta a jsou následně vráceny zpět a vážou se na antigenní receptory nádorových buněk. V roce 2017 FDA schválila léčbu pomocí CAR-T buněk u dětí s akutní lymfoblastickou leukemií a u dospělých s pokročilým stadiem lymfomů.

 

Abstrakt

Tolerance vůči vlastním antigenům zabraňuje eliminaci nádorů imunitním systémem. Použili jsme syntetické chimérické antigenní receptory (CARs) k překonání imunologické tolerance a zprostředkování rejekce nádoru u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL). Remise byla navozena u podskupiny subjektů, ale většina nereagovala. Komplexní hodnocení buněk CAR T odvozených od pacienta k identifikaci mechanismů terapeutického úspěchu a selhání nebylo prozkoumáno. Pro identifikaci determinantů odezvy jsme provedli genomové, fenotypové a funkční hodnocení. Transkriptomové profily odhalily, že CAR T buňky od kompletně responsivních pacientů s CLL byly obohaceny o geny související s pamětí, včetně exprese IL-6 / STAT3, zatímco T buňky z neresponsivních pacientů up-regulovaly programy podílející se na efektorové diferenciaci, glykolýze, vyčerpání a apoptóze. Trvalá remise byla spojena se zvýšenou frekvencí CD27 + CD45RO-CD8 + T buněk před produkcí CAR T buněk a tyto lymfocyty měly paměťové charakteristiky. Vysoce funkční CAR T buňky od pacientů produkovaly cytokiny související se STAT3 a hladiny sérové ​​IL-6 korelovaly s proliferací  CAR T buněk. Blokáda IL-6 / STAT3 snížila proliferaci CAR T buněk. Dále relevantní populace CD27 + PD-1-CD8 + CAR T buněk exprimujících vysoké hladiny receptoru IL-6 předpovídá terapeutickou odpověď a je zodpovědná za kontrolu nádorů. Tato zjištění odhalují nové znaky biologie CAR T buněk a zdůrazňují potenciál použití biomarkerů predikujících  odpověď na pokročilé imunoterapie.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29713085

Chcete se stát členem Česko-slovenské biologické společnosti?

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ:

medata

Image

© 2018 Česko-slovenská biologická společnost, z.s. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Webtom.cz