en

Novinky

NOVINKY Z BIOLOGIE, rubrika prezentující zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

13. 2. 2023

Zpracovala: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., vědecká tajemnice

 

 

Long-term quality of life and work ability among severe COVID-19 survivors: A multicenter study

Dlouhodobá kvalita života a pracovní schopnost u osob, které přežily těžký průběh onemocnění COVID-19: Multicentrická studie

Anshul Jain, Prashant Gupta, Apurva Abhinandan Mittal et al.

Dialogues Health. 2023 Dec; 2:100124. doi: 10.1016/j.dialog.2023.100124.

 

Onemocnění COVID-19 je známé svou různou závažností a vysokou infekčností. Ačkoli se u méně než 15 % infikovaných případů vyvine závažné onemocnění, u velké části z nich dojde k prodloužení pobytu na jednotce intenzivní péče. Je známo, že prodloužený pobyt na jednotce intenzivní péče má dlouhodobý dopad na chování a kvalitu života. Proto je pravděpodobné, že pacienti propuštění po těžkém průběhu onemocnění COVID-19 mají problémy, které dlouhodobě přetrvávají. Cílem této studie bylo posoudit dlouhodobý dopad těžkého průběhu onemocnění COVID-19 na kvalitu života, spánkový režim, chování a pracovní schopnost.

Současná multicentrická studie přijala průřezový design pro analýzu dat ze dvou nemocnic terciární péče specializovaných na COVID-19. Všechny experimentální postupy byly schváleny etickou komisí M.L.B Medical College. Účastníky studie byli pacienti ve věku 20 až 60 let, kteří byli přijati na jednotku intenzivní péče z důvodu těžkého průběhu onemocnění COVID-19 a od jejich propuštění uplynul nejméně rok a půl. Po podepsání informovaného souhlasu byli účastníci hodnoceni z hlediska: EUROHIS-QOL 8-položkového indexu, skóre pracovní schopnosti, kvality spánku, dotazníku ohledně deprese, generalizované úzkostné poruchy 7 položkové škály, aktuálního skóre globálního zdravotního stavu: inovativní subjektivní škála (1–10) k určení aktuálního globálního zdravotního stavu, kdy 5 je stav před COVID-19.

Hodnoceno bylo 491 účastníků a medián doby sledování po propuštění z nemocnice byl 561 dnů (rozmezí 548 - 580 dnů). Průměrná doba pobytu na jednotce intenzivní péče byla 8,72 ± 2,85 dne. Došlo k významnému snížení výskytu obezity, diabetu a hypertenze ve srovnání s dobou propuštění. Průměrné skóre EUROHIS-QOL bylo 3,28 ± 0,98, skóre pracovní schopnosti 6,87 ± 0,85 a skóre současného globálního zdravotního stavu 4,53 ± 1,36. Průměrné skóre deprese a úzkosti bylo 4,12 ± 1,45 a 18,63 ± 3,28.

U osob, které přežily těžký průběh onemocnění COVID-19, se nově objevují psychické poruchy a poruchy spánku. Dlouhodobá kvalita života a pracovní schopnost zůstávají nízké po prodloužené hospitalizaci na jednotce intenzivní péče v důsledku těžkého průběhu onemocnění COVID-19.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36968307/

 

 

The deubiquitinase OTUD1 regulates immunoglobulin production and proteasome inhibitor sensitivity in multiple myeloma

Deubikvitináza OTUD1 reguluje produkci imunoglobulinů a senzitivitu k inhibitorům proteazomu u mnohočetného myelomu

Vdovin A, Jelinek T, Zihala D et al.

Nat Commun. 2022 Nov 10;13(1):6820. doi: 10.1038/s41467-022-34654-2.

 

Sérový monoklonální imunoglobulin (Ig) je hlavním diagnostickým kritériem u pacientů s mnohočetným myelomem (MM), avšak jeho prognostický potenciál zůstává nejasným. Na rozsáhlé kohortě pacientů (n=4146) jsme nepozorovali žádnou korelaci mezi hladinou Ig v séru a přežitím pacienta, přičemž množství intracelulárního Ig mělo silný prediktivní efekt. CRISPR screen a proteomická analýza identifikovaly deubikvitinázu OTUD1 jako klíčového mediátora syntézy Ig, senzitivity proteazomů k inhibitorům a nádorové zátěži u MM. OTUD1 deubikvitinuje peroxiredoxin 4 (PRDX4), čímž je chráněn před s endoplazmatickým retikulem asociovanou degradací. Na druhou stranu PRDX4 usnadňuje produkci Ig, která souvisí s akumulací nesložených proteinů a vyšším stresem endoplazmatického retikula. Zvýšená zátěž proteazomu má za následek zvýšenou citlivost myelomových buněk k terapii inhibitory proteazomu. Naše nálezy zdůrazňují důležitost aparátu produkujícího Ig jako biomarkeru a cíli kombinované léčby pacientů s MM.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36357400/

 

 

More Than 2% of Circulating Tumor Plasma Cells Defines Plasma Cell Leukemia-Like Multiple Myeloma

Více než 2 % cirkulujících nádorových plazmatických buněk definuje mnohočetný myelom podobný plasmocelulární leukemii

Jelinek T, Bezdekova R, Zihala D et al.

J Clin Oncol. 2023 Mar 1;41(7):1383-1392. doi: 10.1200/JCO.22.01226.

 

Primární plazmocelulární leukémie (PCL) je nejagresivnější monoklonální gamapatie. Až do roku 2021 byla charakterizována ≥ 20 % cirkulujících plazmatických buněk (cPC), V roce 2021 byla tato hranice snížena na ≥ 5 %. Navrhujeme hypotézu, že primární PCL není samostatnou klinickou jednotkou, ale že spíše představuje vysoce rizikové stadium mnohočetného myelomu (MM) charakterizované zvýšenou hladinou cPC.

Hodnotili jsme hladiny cPC pomocí multiparametrické průtokové cytometrie u 395 pacientů s nově diagnostikovaným MM způsobilých k transplantaci s cílem stanovit mezní hodnotu cPC, která by identifikovala pacienty s vysoce rizikovým MM podobným PCL. Tento cut-off jsme testovali na 185 pacientech s MM způsobilých k transplantaci a dále ověřili na nezávislé kohortě 280 pacientů způsobilých k transplantaci léčených během klinické studie GEM-CLARIDEX. Pro srovnání přežití byla použita nejrozsáhlejší publikovaná reálná kohorta pacientů s primární PCL. Závěrem jsme zpochybnili současnou 5% hranici pro diagnózu primární PCL.

Nově diagnostikovaní pacienti s MM způsobilí k transplantaci s 2-20 % CTC měli významně kratší přežití bez progrese (3,1 vs 15,6 měsíce; P < 0.001) a celkové přežití (14,6 vs 33,6 měsíce; P = 0.023) než pacienti s < 2 %. Hranice 2 % se ukázala jako použitelná i u pacientů s MM způsobilých k transplantaci a byla úspěšně ověřena na nezávislé kohortě pacientů ze studie GEM-CLARIDEX. Důležité je především to, že pacienti s 2-20 % cPC měli srovnatelně nepříznivé výsledky s primární PCL. Navíc jsme po odhalení nevýrazného rozdílu mezi výsledky analýzy provedené průtokovou cytometrií a morfologickým hodnocením cPC došli k názoru, že pacienti s 2-5 % cPC mají podobné výsledky jako pacienti s 5-20 % cPC.

Naše studie odhalila, že ≥ 2 % cPC je biomarkerem skryté primární PCL, a potvrzuje hodnocení cPC pomocí průtokové cytometrie při diagnostickém vyšetření MM.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36315921/

Chcete se stát členem Česko-slovenské biologické společnosti?

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ:

medata

Image

© 2018 Česko-slovenská biologická společnost, z.s. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Webtom.cz