en

Novinky

NOVINKY Z BIOLOGIE, rubrika prezentující zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

27.10.2022

Zpracovala: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., vědecká tajemnice

 

 

Emerging Roles of RNA-Binding Proteins in Inner Ear Hair Cell Development and Regeneration

Vznikající role RNA vázajících proteinů ve vývoji a regeneraci vláskových buněk vnitřního ucha

De-Li Shi, Xiao-Ning Cheng, Audrey Saquet, Raphaëlle Grifone

Int J Mol Sci. 2022 Oct 16. doi: 10.3390/ijms232012393.

 

RNA vázající proteiny (RBP) regulují genovou expresi na posttranskripční úrovni. Hrají významnou roli v expresi tkáňově a fázově specifických izoforem proteinů a také v udržování homeostázy proteinů. Vnitřní ucho je orgán se dvěma funkcemi, jehož hlemýžď a vestibulární systém jsou nezbytné pro sluch, respektive pro udržení rovnováhy. Je poměrně dobře zdokumentováno, že transkripční faktory a signální dráhy se rozhodujícím způsobem podílejí na tvorbě struktur vnitřního ucha a na vývoji vláskových buněk. Hromadící se důkazy upozorňují na nové funkce RBP v posttranskripční regulaci vývoje vnitřního ucha a funkce vláskových buněk. Důležité je, že mutace sestřihových faktorů z rodiny RBP a defektní alternativní sestřih, které způsobují nevhodnou expresi izoforem proteinů, vedou k hluchotě jak u zvířecích modelů, tak u lidí. Protože RBP jsou kritickými regulátory buněčné proliferace a diferenciace, představují potenciál pro podporu regenerace vláskových buněk po poškození hlukem nebo ototoxiny prostřednictvím mitotických a nemitotických mechanismů. Rozluštění událostí regulovaných RBP během vývoje vnitřního ucha a regenerace vláskových buněk proto může pomoci definovat terapeutické strategie pro léčbu ztráty sluchu. V tomto přehledu je popsáno vyvíjející se chápání důsledků RBP pro tvorbu vláskových buněk a onemocnění sluchu s cílem podpořit budoucí výzkum v této oblasti.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36293251/

 

 

Circulating tumor cells for the staging of patients with newly diagnosed transplant-eligible multiple myeloma

Cirkulující nádorové buňky pro staging pacientů s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem způsobilých pro transplantaci

Juan-Jose Garcés, Maria-Teresa Cedena, Noemi Puig et al.

J Clin Oncol. 2022 Sep 20. doi: 10.1200/JCO.21.01365.

 

Cíl: Pacienti s mnohočetným myelomem (MM) mohou vykazovat nerovnoměrnou infiltraci kostní dřeně a také extramedulární onemocnění. Nehledě na to, staging plazmatických buněk se stále provádí z kostní dřeně, jelikož význam cirkulujících nádorových buněk (CTC) zůstává nedefinován.

Pacienti a metody: CTC byly měřeny v periferní krvi 374 pacientů s nově diagnostikovaným MM, kteří se účastnili GEM2012MENOS65 a GEM2014MAIN klinických studií. Léčba zahrnovala indukci bortezimibem, lenalidomidem a dexamethasonem, následovanou autologní transplantací, konsolidací a údržbou. Flowcytometrie další generace byla použita pro evaluaci CTC v periferní krvi při diagnóze a pro měřitelné pozůstávající onemocnění (measurable residual disease (MRD)) v kostní dřeni v průběhu léčby.

Výsledky: CTC byly detekovány v 92 % (344 z 374) pacientů s nově diagnostikovaným MM. Korelace mezi procentuálním zastoupením CTC a plazmatických buněk kostní dřeně byla mírná. Zvyšující se logaritmické procento CTC bylo asociováno s horším přežitím (progression-free survival (PFS)). Cut-off hodnota 0,01 % CTC se prokázala jako nezávislý prognostický faktor (hazard ratio: 2.02; 95 % CI, 1.3 to 3.1; P = 0.001) v multivariabilní PFS analýze zahrnující Mezinárodní staging systém, úrovně laktátdehydrogenázy a cytogenetiku. Kombinace čtyř prognostických faktorů výrazně zlepšila stratifikaci rizika. Výsledky dle procenta CTC a úrovně odpovědi na léčbu ukázaly, že pacienti s nedetekovanými CTC vykazují výborné PFS nehledě na kompletní remisi a MRD status. Ve všech ostatních případech s detekovatelnými CTC, pouze dosažení MRD negativity (a ne kompletní remise) vykazovalo statisticky významný vzrůst v PFS.

Závěr: Evaluace CTC v periferní krvi překonala kvantifikaci plazmatických buněk v kostní dřeni. Detekce ≥ 0.01% CTC by mohla být novým rizikovým faktorem v nových staging systémech pro pacienty s MM způsobilých k transplantaci kostní dřeně.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35666958/

 

 

CDK11 regulates pre-mRNA splicing by phosphorylation of SF3B1

CDK11 reguluje pre-mRNA splicing prostřednictvím fosforylace SF3B1

Milan Hluchý, Pavla Gajdušková, Igor Ruiz de los Mozos et al.

Nature. 2022 Sep;609(7928):829-834. doi: 10.1038/s41586-022-05204-z.

 

RNA splicing, proces odstraňování intronů z pre-mRNA, je stěžejní pro regulaci genové exprese. Tento proces je kontrolován spliceozomem, RNA-proteinovým komplexem o velikosti jednoho megadaltonu, který se sestavuje de novo na každém pre-RNA intronu prostřednictvím uspořádaného sestavení intermediálních komplexů. Aktivace spliceozomu je hlavní kontrolní krok, který vyžaduje značné přeskládání proteinů a RNA vedoucí ke katalyticky aktivnímu komplexu. Spojovací faktor 3B podjednotka 1 (SF3B1) proteinu – podjednotka U2 malého jaderného ribonukleoproteinu – je fosforylován během aktivace spliceozomu, ale kináza, odpovědná za tento proces, dosud nebyla identifikována. Zde ukazujeme, že cyklin-dependentní kináza 11 (CDK11) se asociuje s SF3B1 a fosforyluje treoninové zbytky na svém N-konci během aktivace spliceozomu. Fosforylace je důležitá pro spojení mezi SF3B1, U5 a U6 snRNA v aktivaci spliceozomu, nazývaný Bact komplex, a fosforylace může být blokována pomocí OTS964, potentní a selektivní inhibitor CDK11. Inhibice CDK11 zamezuje spliceozomální přeměně z prekatalytického komplexu B na aktivovaný komplex Bact  a vede k rozsáhlé retenci intronů a akumulaci nefunkčních spliceozomů na pre-mRNA a chromatinu. Zde demonstrujeme ústřední roli CDK11 při skládání spliceozomů a při regulaci splicingu. Zároveň charakterizujeme OTS964 jakožto vysoce selektivní CDK11 inhibitor, který potlačuje aktivaci a spliceozomu a splicing.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36104565/

Chcete se stát členem Česko-slovenské biologické společnosti?

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ:

medata

Image

© 2018 Česko-slovenská biologická společnost, z.s. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Webtom.cz