en

Novinky

NOVINKY Z BIOLOGIE, rubrika prezentující zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

14.09.2022

Zpracovala: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., vědecká tajemnice

 

 

The role of the gut microbiota in multiple sclerosis

Role střevní mikroflóry u roztroušené sklerózy

Jorge Correale, Reinhard Hohlfeld, Sergio E. Baranzini

Nat Rev Neurol. 2022 Aug 5. doi: 10.1038/s41582-022-00697-8.

 

Během posledního desetiletí výzkum odhalil, že obrovská komunita mikroorganismů obývající střeva, také známá jako střevní mikroflóra, je složitě spojena s lidským zdravím a nemocemi, a to částečně v důsledku jejího vlivu na systémové imunitní reakce. Hromadící se důkazy ukazují, že tyto účinky na imunitní funkci jsou důležité u neurozánětlivých onemocnění, jako je roztroušená skleróza, a že modulace mikrobiomu by mohla být terapeuticky prospěšná u těchto nemocí. V tomto článku jsme zkoumali vliv střevní mikroflóry na imunitní funkci prostřednictvím modulace produkce serotoninu ve střevě a prostřednictvím komplexních interakcí se složkami imunitního systému, jako jsou T a B lymfocyty. Dále jsou předkládány důkazy ze studií na myších a lidech, že tyto účinky střevní mikroflóry na imunitní systém jsou důležité při rozvoji a průběhu roztroušené sklerózy. Zvažujeme, jak by mohly být použity strategie pro manipulaci se složením střevní mikroflóry k ovlivnění imunitní dysfunkce související s onemocněním a vytvoření základu nové třídy terapeutik. Mezi diskutované strategie patří použití probiotik, suplementace bakteriálními metabolity, transplantace fekální hmoty nebo definovaných mikrobiálních komunit a dietní opatření. Aby bylo možné plně porozumět změnám mikrobiomu spojených s roztroušenou sklerózou a vyvinout terapeutické strategie zaměřené na tyto změny, budou zapotřebí pečlivě navržené studie s velkou kohortou lidí.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35931825/

 

 

Ordered and deterministic cancer genome evolution after p53 loss

Uspořádaný a deterministický vývoj nádorového genomu po ztrátě p53

Baslan T, Morris JP 4th, Zhao Z et al.

Nature. 2022 Aug 17. doi: 10.1038/s41586-022-05082-5.

 

Přestože vyvolává inaktivace p53 genomovou nestabilitu a představuje progresi k malignitě u více než poloviny všech lidských nádorových onemocnění, cesty, kterými se heterogenní TP53 (kódující lidský p53) mutantní genomy objevují a ovlivňují tumorogenezi, zůstavájí neobjasněny. Zde u myšího modelu pankreatického duktálního adenokarcinomu, u kterého došlo k sporadické ztrátě heterozygotnosti p53 před nástupem nádorového onemocnění, nacházíme, že maligní vlastnosti získané inaktivací p53 jsou umožněny předvídatelným procesem genomové evoluce. Sekvenování jednotlivých buněk a in situ genotypizace buněk z pohledu inaktivace p53 přes progresi k rakovinnému onemocnění ukazují, že toto deterministické chování zahrnuje 4 po sobě jdoucí fáze-ztráta heterozygotnosti Trp53 (kódující myší p53), nahromadění delecí, zdvojení genomu, zisky a amplifikace-každé spojoné se specifickými histologickými stádii premaligního a maligního spektra. I přes nekontrolovatelnou heterogenitu, cílí delece následující inaktivaci p53 na funkčně relevantní dráhy, které mohou ovlivňovat vývoj genomu a udržovat se jako homogenní události v rozmanitých maligních populacích. Tím pádem není ztráta „strážce genomu“ p53 pouze branou ke genetickému chaosu, ale spíše může startovat deterministické procesy genomové evoluce, které mohou směřovat k novým léčebným strategiím TP53-mutantních nádorů.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35978189/

 

 

Prokaryotic innate immunity through pattern recognition of conserved viral proteins

Prokaryotická vrozená imunita zprostředkovaná skrze rozpoznávání konzervovaných virových proteinů

Linyi Alex Gao, Max E. Wilkinson, Jonathan Strecker et al.

Science. 2022 Aug 12;377(6607):eabm4096.

 

Mnoho organismů si vyvinulo specializované imunitní receptory rozpoznávající specifické-domény, včetně receptorů vázajících nukleotidy (NLRs), které patří do nadrodiny receptorů STAND nacházejících se u rostlin, živočichů a hub. Ačkoli role NLR v eukaryotické imunitě jsou dobře známé, není známo, zda prokaryota používají podobné obranné mechanismy. V předkládané práci ukazujeme, že antivirový systém STAND (Avs) objevený v bakteriích a archaebakteriích detekuje specifické virové proteiny a spouští Avs tetramerizaci vedoucí k aktivaci různých N-koncových efektorových domén, včetně DNA endonukleáz, zprostředkovávající potlačení infekce. Kryo-elektronová mikroskopie odhalila, že domény senzoru Avs rozpoznávají konzervované trojrozměrné struktury v různých typech virových proteinů, což umožňuje jedinému Avs receptoru detekovat širokou škálu virů. Tato zjištění rozšiřují paradigma prostorovém rozpoznávání patogen-specifických proteinů napříč všemi tři oblastí života.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35951700/

Chcete se stát členem Česko-slovenské biologické společnosti?

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ:

medata

Image

© 2018 Česko-slovenská biologická společnost, z.s. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Webtom.cz