en

Novinky

NOVINKY Z BIOLOGIE, rubrika prezentující zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

20.09.2021

Zpracovala: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., vědecká tajemnice

 

 

Transcriptional processing of an unnatural base pair by eukaryotic RNA polymerase IICílení faktoru DNPH1 senzitizuje BRCA-deficientní buňky k PARP inhibitorům

Transkripční zpracování umělých párů bází eukaryontní RNA polymerázou II

Oh J, Shin J, Unarta ICh et  et al.

Nat Chem Biol. 2021. 17(8):906-914. doi: 10.1038/s41589-021-00817-3.

 

Vývoj umělých párů bází (UBPs) dokázal významně zvýšit kapacitu informací v DNA, čímž umožnil transkripci abnormální RNA pomocí heterologně exprimované T7 RNA polymerázy (RNAP) v Escherichia coli. Nicméně je známo velmi málo o tom, jak jsou UBPs transkribovány buněčnými RNA polymerázami. V této studii bylo zkoumáno, jak jsou umělé nepřirozené nukleotidy, NaM a TPT3, rozpoznány eukaryontní RNA polymerázou II (Pol II) a bylo zjištěno, že Pol II je schopná selektivně rozpoznat UBPs s vysokou přesností, pokud je součástí templátového řetězce dTPT3 a rNaMTP hraje roli nukleotidového substrátu. Provedená strukturní analýza a simulace molekulární dynamiky poskytují strukturální vhled do transkripčního zpracování UBPs krok po kroku. Je fascinující, že bylo možné identifikovat nové vazebné místo na 3‘ -RNA po adici rNam pojmenované houpavý stav. Tyto výsledky by mohly vést k designu transkripčních a translačních strategií ve vyšších organismech s rozšířeným genetickým kódem.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34140682/

 

 

Organelle-specific regulation of ferroptosis

Organelově specifická regulace ferroptózy

Chen X, Kang R, Kroemer G, Tang D.

Cell Death Differ. 2021 Aug 31. doi: 10.1038/s41418-021-00859-z.

 

Ferroptóza, modalita buněčné smrti charakterizovaná peroxidací lipidů závislou na železu, se podílí na rozvoji mnoha patologických stavů, včetně poškození ischemické tkáně, infekce, neurodegenerace a nádorů. Buněčný aparát zodpovědný za provedení ferroptózy integruje mnohonásobné signály pro přežití nebo pro smrt z subcelulárních organel a poté se „rozhodne“, zda se zapojí do procesu smrti nebo ne. V této studii jsou nastíněny důkazy zahrnující různé organely (včetně mitochondrií, lysozomů, endoplazmatického retikula, lipidových kapek, peroxizomů, Golgiho aparátu a jádra) při zapojování nebo vyhýbání se ferroptóze, přičemž je zdůrazněn jejich potenciální význam pro lidské onemocnění a jejich zacílení pro farmakologické zásahy.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34465893/

 

 

An injectable, self-healing, electroconductive extracellular matrix-based hydrogel for enhancing tissue repair after traumatic spinal cord injury

Injikovatelný, hojivý, vodivý hydrogel založený na extracelulární matrix pro podporu nápravy tkáně po traumatickém poškození míchy

Luo Y, Fan L, Liu C et al.

Bioact Mater. 2021 Jun 1;7:98-111. doi: 10.1016/j.bioactmat.2021.05.039. PMID: 34466720; PMCID: PMC8379448.

 

Léčba založená na injikovatelném biomateriálu je slibnou strategií pro zlepšení regenerace tkání po traumatickém poškození míchy. Tato metoda umožňuje přemostění prostoru v dutině, avšak je jen málo případů využívajících injikovatelných, vodivých, hojivých hydrogelů. Nyní je pro léčbu traumatického poškození míchy vyvíjen hydrogel založen na extracelulární matrix (chondroitinsulfát a želatina) obsahující polypyrrol, díky kterému má vodivé vlastnosti. Výsledné hydrogely vykazují mechanické (~928 Pa) a vodivé (4.49 mS/cm) vlastnosti obdobné jako přirozené tkáně míchy. Navíc vykazují tyto hydrogely schopnost řídnutí v důsledku smyku a hojivé vlastnosti, které umožňují injektování hydrogelu do místa poškození a zaplnění poškozeného místa za účelem urychlení hojení tkání po traumatickém poranění míchy.

In vitro, vodivé hydrogely založené na extracelulární matrix podporují neuronální diferenciaci, urychlují růst axonů a inhibují diferenciaci astrocytů. In vivo (n = 6) tyto hydrogely aktivují endogenní nervové kmenové buňky a následně neurogenezi a indukují regeneraci myelinizovaných axonů v místě poškození přes signální dráhy PI3K/AKT a MEK/ERK. Takhle dochází k výrazné nápravě motorických funkcí u krys s poškozením míchy (p<0.001, porovnáno se skupinou s poškozením míchy). Injikovatelné, hojivé, vodivé hydrogely založené na extracelulární matrix vyvinuté v této studii jsou ideálními biomateriály pro léčbu traumatických poškození míchy.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34466720/

Chcete se stát členem Česko-slovenské biologické společnosti?

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ:

medata

Image

© 2018 Česko-slovenská biologická společnost, z.s. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Webtom.cz