en

Novinky

NOVINKY Z BIOLOGIE, nová rubrika, která prezentuje zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

02.11.2020

Zpracovala: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., vědecká tajemnice

 

 

Endocannabinoids inhibit the induction of virulence in enteric pathogens

Endokanabinoidy inhibují indukci virulence u střevních patogenů

Melissa Ellermann, Alline R Pacheco, Angel G Jimenez et al.

Cell 2020 Sep 29; S0092-8674(20)31163-6. doi: 10.1016/j.cell.2020.09.022.

 

Endokanabinoidy jsou lipidové hormony, které zásadně ovlivňují biologii gastrointestinálního traktu (GIT). Použití konopí a dalších exokanabinoidů jako neoficiální léčby pro různé poruchy GIT inspirovalo hledání mechanismů, kterými tyto sloučeniny zprostředkovávají svůj efekt. To vedlo k objevu savčího endokanabinoidního systému. Deregulace signalizace endokanabinoidů byla spojena se zánětem a střevní mikroflórou. Účinky endokanabinoidů na náchylnost hostitele k infekci však nebyly prozkoumány. V tomto článku ukážeme, že myši se zvýšenými hladinami endokanabinoidu 2-arachidonoylglycerolu (2-AG) jsou chráněny před střevní infekcí patogeny Enterobacteriaceae. 2-AG inhibuje faktory virulence patogenu, které jsou nezbytné pro úspěšnou infekci. Kromě toho, 2-AG antagonizuje bakteriální receptor QseC pro histidin-kinázu kódovanou provozními geny čeledi Enterobacteriaceae, která podporuje aktivaci patogen asociovaných sekrečních systémů typu tři (podporuje aktivaci sekrečních systémů typu tři spojených s patogenem). Společně naše zjištění prokazují, že endokanabinoidy jsou přímo vnímány bakteriemi a mohou modulovat bakteriální funkci.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33031742/

 

 

Epigenetic inactivation of α-internexin accelerates microtubule polymerization in colorectal cancer

Epigenetická inaktivace α-internexinu zrychluje polymerizaci mikrotubulů u rakoviny tlustého střeva

Yingjie Li, Liangliang Bai, Huichuan Yu et al.

Cancer Res. 2020 Oct 13;canres.1590.2020. doi: 10.1158/0008-5472.

 

DNA metylace přispívá k maligní transformaci, ale stále není zřejmé, jak metylace ovlivňuje rozvoj nádorů tlustého střeva v brzkých stádiích. V této studii byla objevena abnormální metylace genu pro INA (α-internexin) v kolorektálním adenomu a adenokarcinomu díky analýze dat získaných genome-wide screeningem metylovaných genů. Gen kódující INA, intermediární filamentum typu IV, byl často hypermetylován v oblasti CpG lokalizované v promotorovém regionu. Tato hypermetylace se přednostně objevovala ve velkých nádorech a byla prognostickým markerem pro nízké přežití pacientů s tímto nádorem. Tento typ epigenetické změny umlčel expresi INA v tkáních kolorektálního adenomu i adenokarcinomu. Umlčení genu INA v kolorektálních nádorových buňkách zvýšilo buněčnou proliferaci, migraci a invazivitu. Obnovená exprese INA blokovala migraci a invazi in vitro a redukovala plicní metastáze in vivo. Mechanismus spočívá v tom, že INA přímo inhibuje polymerizaci mikrotubulů in vitro a snižuje intracelulárně skládání mikrotubulů. Peptidová array zkoumající tubulin vazebná místa v INA identifikovala tubulin vazebný motiv na N-terminální doméně, která hraje tumor supresorovou roli díky vazbě na nepolymerizované tubuliny a zabránění polymeraci mikrotubulů. Epigenetická inaktivace INA tedy vede k reorganizaci intermediárních filament, což je esenciální pro zrychlení polymerizace mikrotubulů v brzkých stádiích nádorů tlustého střeva.

https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.muni.cz/33051252/

 

 

RAD51-dependent recruitment of TERRA lncRNA to telomeres through R-loops

RAD51-dependentní zapojení lncRNA TERRA na telomery pomocí R-loops

Marianna Feretzaki, Michaela Pospisilova, Rita Valador Fernandes et al.

Nature. 2020 Oct 14.  doi: 10.1038/s41586-020-2815-6.

 

Telomery jsou opakující se nekódující nukleotidové motivy a asociované proteiny, které se nacházejí na koncích eukaryotických chromozomů, zprostředkovávají stabilitu genomu a určují životnost buněk. Telomerické repetice obsahující RNA (TERRA) jsou třída dlouhých nekódujících RNA, které jsou transkribovány z konců chromozomů. Tyto RNA regulují strukturu chromatinu v oblasti telomer a jejich udržování prostřednictvím enzymu telomerázy, který prodlužuje telomery a homologní řízená oprava DNA. Mechanismy, kterými je TERRA přijímána konci chromozomů, jsou stále špatně definované. V tomto článku byl vyvinut reportérový systém, pomocí kterého lze rozebrat základní mechanismy a ukázat tak, že UUAGGG repetice TERRA jsou nezbytné a postačují k zacílení TERRA na konce chromozomů. TERRA přednostně asociuje s krátkými telomerami tvorbou telomerních DNA-RNA hybridních (R-smyčka) struktur, které mohou být ve formě trans. Asociace telomer a tvorba R-smyčky spouštějí fragilitu telomer a jsou podporovány rekombinázou RAD51 a jejím interagujícím partnerem BRCA2, ale působí proti ní faktory dohledu nad RNA - RNaseH1 a TRF2. RAD51 fyzicky interaguje s TERRA a katalyzuje tvorbu R-smyčky s TERRA in vitro, což naznačuje přímé zapojení této DNA rekombinázy do zapojení TERRA invazí řetězce. Zjištění uvedené v této publikaci odhalují dráhu závislou na RAD51, která řídí transkripci formovanou R-smyčku zprostředkovanou TERRA a poskytuje mechanismus pro zapojení dlouhých nekódujících RNA do nových míst v trans.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33057192/

Chcete se stát členem Česko-slovenské biologické společnosti?

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ:

medata

Image

© 2018 Česko-slovenská biologická společnost, z.s. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Webtom.cz