en

Novinky

NOVINKY Z BIOLOGIE, nová rubrika, která prezentuje zajímavá abstrakta s biologickou tématikou publikovaná v prestižních odborných časopisech.

06.10.2020

Zpracovala: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., vědecká tajemnice

 

 

Reprogramming roadmap reveals route to human induced trophoblast stem cells

Přeprogramování vzniku kmenových buněk odhaluje cestu k indukovaným lidským kmenovým buňkám trofoblastu

Xiaodong Liu, John F. Ouyang, Fernando J. Rossello et al.

Nature 2020 Sep 16. doi: 10.1038/s41586-020-2734-6.

 

Tato práce se zabývá způsoby vedoucími k tvorbě indukovaných pluripotentních kmenových buněk z lidských dermálních fibroblastů. Autoři odhalili možné způsoby, které mohou dát za vznik oběma formám embryonálních kmenových buněk – naivním a primitivním. Přeprogramování lidských somatických buněk na indukované pluripotentní kmenové buňky rekapituluje stádia raného embryonálního vývoje, ale přesné molekulární mechanismy jsou stále z velké části neprozkoumány. Právě při studiu tohoto procesu objevili vědci novou metodu, pomocí níž se poprvé podařilo přeprogramovat buňku dermálního fibroblastu na indukovanou kmenovou buňku trofoblastu. Bylo zjištěno, že zásadní roli při této přeměně mají transkripční faktory. Vzniklé kmenové buňky trofoblastu jsou funkčně i molekulárně podobné buňkám lidské blastocysty nebo placentě v prvním trimestru. Tento objev umožní další výzkum nových způsobů léčby placentárních komplikací a poskytne schopnost modelovat lidskou placentu in vitro, čímž usnadní cestu k budoucím buněčným terapiím.

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2734-6

 

 

Plasticity of ether lipids promotes ferroptosis susceptibility and evasion

Plasticita etherových lipidů podporuje citlivost a vyhnutí se ferroptóze

Yilong Zou, Whitney S Henry, Emily L Ricq et al.

Nature. 2020 Sep 16. doi: 10.1038/s41586-020-2732-8.

 

Ferroptóza, proces non-apoptotické buněčné smrti závislý na železu, se podílí na různých degenerativních onemocněních a zdá se, že je důležitá u určitých druhů nádorů. Stav buněk citlivých na ferroptózu může existovat v buňkách vznikajících z určitých linií nebo ho lze postupně získat při buněčné transformaci. Nicméně, přesné mechanismy regulace citlivosti buněk k ferroptóze zůstávají nedostatečně pochopeny. Autoři studie využívají celogenomový screening CRISPR-Cas9 supresorů k identifikaci peroxisomů jakožto molekul, které zásadně přispívají k citlivosti na ferroptózu v lidských buňkách karcinomu ledvin a vaječníků. Data z lipidomického profilování ukazují, že peroxisomy syntetizují polynenasycené etherové fosfolipidy (PUFA-ePL), čímž přispívají k indukci ferropzózy. Rozsáhlá downregulace PUFA-ePL pak může způsobit přechod karcinomových buněk do stavu rezistentního na ferroptózu. Tato studie odhaluje role peroxisomů a PUFA-ePL při náchylnosti k ferroptóze či naopak úniku od ní a zároveň navrhuje několik regulačních uzlů pro terapeutické intervence u nemocí, kterých se ferroptóza účastní.

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2732-8

 

 

Single-Cell Analyses Identify Brain Mural Cells Expressing CD19 as Potential Off-Tumor Targets for CAR-T Immunotherapies

Analýzy jednotlivých buněk identifikují mozkové nástěnné buňky exprimující CD19 jako potenciální mimonádorový cíl pro CAR-T imunoterapie

Kevin R Parker, Denis Migliorini, Eric Perkey et al.

Cell. 2020 Sep 11; S0092-8674(20)31013-8.

 

Imunoterapie cílené na CD19 jsou klinicky účinné při léčbě B buněčných malignit, zároveň jsou však vysoce neurotoxické. Pacienti léčení chimerickým receptorem antigenu (CAR) T-buněk nebo protilátkami proti bispecifickým T-buňkám (BiTE) vykazují těžkou neurotoxicitu, včetně fatálního edému mozku spojeného s infiltrací mozkové tkáně T-buňkami. Autoři studie uvedli, že periocyty, které obklopují endotel a jsou rozhodující pro integritu hematoencefalické bariéry, exprimují CD19. Exprese CD19 v mozku se objevuje již při vývoji a zároveň s periocyty přetrvává po celý život ve všech částech mozku. Autoři pomocí jednobuněčných dat sekvenování RNA identifikovali expresi CD19 a potvrdili i přítomnost na úrovni proteinu. Tato studie navrhla cílový mechanismus proti neurotoxicitě u terapií zaměřených na CD19. Autoři se však také ve studii zmínili o snížené expresi CD19 u myších modelů neurotoxicity, což může omezovat preklinickou fázi vývoje terapie. Studie rovněž zdůraznila užitečnost lidských jednobuněčných „atlasů“ pro navrhování imunoterapií.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32961131/

Chcete se stát členem Česko-slovenské biologické společnosti?

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ:

medata

Image

© 2018 Česko-slovenská biologická společnost, z.s. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Webtom.cz