Česká a slovenská společnost pro mutagenezi zevním prostředí

Poslání společnosti

      Česká a slovenská společnost pro mutagenezi zevním prostředím při Československé biologické společnosti byla založena a její činnost směřuje k podpoře studia mutagenů a látek s obdobnou biologickou aktivitou v životním prostředí, zvláště tam, kde se mutageny dotýkají problémů lidského zdraví. Společnost se soustředí na podporu výzkumu a šíření informací plynoucích z jeho výsledků.

Mission of the society

      The Czech and Slovak Environmental Mutagen Society, is organized and shall be operated to encourage the study of mutagens and substances of related biological activity in the human environment, particularly as these mutagens may be of concern to public health and to engage in and sponsor research, study and dissemination of information relating to the foregoing.

Kontakt

Sekretariát Hlavního výboru
Čs. biologické společnosti


Univerzitní kampus Bohunice,
Kamenice 5 (A35), 625 00 Brno


  • Sigmaaldrich.com
  • Olympus.cz
  • Ultrazvuky.cz
  • Zeiss.cz
  • Metadata.cz

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ