Česká společnost buněčné biologie

předseda prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., Ústav buněčné biologie a patologie 1.LF UK, Albertov 4, 12801 Praha 2, tel.: +420 224 968 001,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V posledních třech desetiletích jsme svědky značného pokroku výzkumu zejména v molekulární biologii a genetice, který je provázen i prohloubením poznání procesů na buněčné úrovni. Přístup cytologů se přesunul od deskripce struktur a jevů ke studiu dynamiky buněčných procesů. V sedmdesátých letech se postupně vytváří nový vědní obor buněčné biologie, který v sobě zahrnuje studium funkční organizace buňky jak na mikroskopické tak i submikroskopické úrovni a integruje poznatky molekulární biologie a genetiky.

Řada našich pracovišť sledovala tyto nové trendy výzkumu buňky ve své experimentální práci. V osmdesátých letech byla pociťována stále větší nutnost vytvořit fórum pro zainteresované pracovníky, kde by - podle vzoru zahraničních společností tohoto zaměření byla diskutována, koordinována a rozvíjena témata buněčné biologie. V rámci IX. Biologických v Hradci Králové se dne 8. listopadu 1984 sešla skupina zájemců, kteří vytvořili prozatímní výbor sekce buněčné biologie při Čs. biologické společnosti, která byla pak v následujícím roce ustavena. Prvním předsedou sekce buněčné biologie byl zvolen prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., tehdejší přednosta biologického ústavu lékařské fakulty MU v Brně a od roku 2005 je předsedou prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. Sekce má v současnosti 165 členů a jejich aktivitou bylo za dobu své existence více než 10 větších konferencí, větší počet seminářů a vědeckých schůzí. Sekce se rovněž podílela na přípravě několika konferencí "Biologické dny". Pro své členy vydává sekce informační Zpravodaj.

Sekce nádorové biologie

předseda prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., CEITEC Masarykova univerzita, Kamenice 5 (A35), 625 00 Brno. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výzkum v oblasti nádorové biologie má v České a Slovenské republice bohatou historii počínaje objasňováním základních patogenetických procesů v nádorové buňce (základní výzkum) a vývojem nových diagnostických a léčebných postupů konče (translační a aplikovaný výzkum). Onkologie představuje medicínský obor, ve kterém dochází pravděpodobně k nejužšímu kontaktu molekulární biologie a klinické medicíny, a to jak na úrovni diagnostiky, tak léčby. Odborná společnost sdružující odborníky zabývající se výhradně výzkumem v oblasti nádorové biologie v současné době v ČR neexistuje.

V ČR je největší slabinou onkologického výzkumu, který svou podstatou musí mít interdisciplinární charakter, především nízká míra interakce výzkumníků s klinickými onkology a dalšími odborníky za oblast diagnostiky, především patology. Sekce nádorové biologie má ambici reprezentovat biomedicínské a klinické disciplíny podílející se na onkologickém výzkumu, umožnit vyšší míru jejich interakce, a celkově vést k vytvoření lepších podmínek, zefektivnění a navýšení kvality onkologického výzkumu.

Biofyzikální sekce

předseda doc. RNDr. Oldřich Vrána, CSc., Biofyzikální ústav AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál...

Sekce pro biologii nízkých teplot

předseda Ing. Miloš Faltus, Ph.D., VÚ rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál...

Pedagogická sekce

předseda RNDr. Pavel Vařejka Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14, 602 00 Brno  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál...

Sekce evoluční biologie

předseda prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc., Katedra biológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava, Slovensko  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál...

Česká a slovenská společnost pro mutagenezi zevním prostředí

předseda Ing. Jan Topinka, DSc.,Ústav experimentální medicíny AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Číst dál...

Cytogenetická sekce

předsedkyně prof. ing. Kyra Michalová, DrSc., Centrum nádorové cytogenetiky, ÚLBLD, VFN a 1. LF UK, U nemocnice 2, 128 08 Praha Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   

Přesný počet lidských chromosomů byl určen v roce 1956 a šedesátá léta se postupně stávají "zlatým věkem" cytogenetiky nejen lékařské, ale i experimentální cytogenetiky rostlin a živočichů. Také v tehdejší Československé republice vznikly v té době cytogenetické laboratoře především na lékařských pracovištích zabývajících se dědičnými chorobami a i na dalších pracovištích výzkumných ústavů a vysokých škol. Cytogenetici a zvláště zakladatelé sekce prokázali svou neutuchající energii a optimismus nejen při založení sekce v roce 1967, ale i po celá léta až do současnosti. Od prvního výročního zasedání, kt eré se konalo v roce 1968 a bylo pořádáno z iniciativy zakladatele sekce prof. Dušana Soudka z Výzkumného ústavu pediatrického v Brně a nyní emeritního profesora Queen's University, Kingston, v Kanadě, se konaly každoroční konference s mezinárodní účastí. Na cytogenetická setkání přijížděli přední vědci ze Západní Evropy i USA a podle možností i vědci z východní Evropy. Na mezinárodním fóru vznikaly pracovní i přátelské kontakty, na jejichž základě se uskutečnily mnohé vědecké projekty.

V současnosti je v České republice na velmi dobré úrovni standartní cytogenetika využívaná v lékařství, zemědělství i experimentálně. Metody molekulární cytogenetiky jsou zaváděny zatím jen na některých pracovištích se stejným zpožděním jako metody molekulární diagnostiky v lékařské genetice a v biologii vůbec. Na rozdíl od doby ustavení sekce, kdy dominantní roli měli lékaři, mají dnes převahu absolventi přírodovědckých fakult, kteří většinou pracují na odděleních lékařské genetiky a zajišťují prenatální i postnatální diagno stiky vrozených dědičných onemocnění a nádorovou cytogenetiku. Rozvíjí se rovněž experimentální cytogenetika rotlinná a živočišná. Cytogenetická sekce má 168 členů. Cytogenetická sekce je kolektivním členem Evropské cytogenetické asociace (ECA).

Kontakt

Sekretariát Hlavního výboru
Čs. biologické společnosti


Univerzitní kampus Bohunice,
Kamenice 5 (A35), 625 00 Brno


  • Sigmaaldrich.com
  • Olympus.cz
  • Ultrazvuky.cz
  • Zeiss.cz
  • Metadata.cz

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ