Stanovy Československé biologické společnosti

V zájmu rozvoje československé vědy byla v roce 1922 v Brně ustavena Československá biologická společnost (dále jen Společnost), která se nyní spravuje těmito stanovami. Vzhledem k historickému vývoji a současné provázanosti zájmů o vědecké otázky biologie mezi českými a slovenskými biology, zachovává si Společnost původní historický název. Podrobné a konkrétní podmínky a způsoby činnosti Společnosti určuje její organizační a jednací řád.

Základní ustanovení
1

(1) Československá biologická společnost - unie českých a slovenských biologů je dobrovolné výběrové sdružení vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků, ale i jiných vážných zájemců o biologické obory, sdružených ke společné činnosti, jejímž účelem je podílet se na všestranném svobodném rozvoji biologických věd, na koncepční a prognostické činnosti, jakož i na propagaci a realizaci výsledků vědecko-výzkumné činnosti ve společenské praxi.
(2) Společnost je občanským sdružením registrovaným ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. a jeho doplňku čl. I zákona č. 68/1993 Sb.

2

Sídlem Společnosti je Brno.

3

Společnost má právní subjektivitu. Je od svého vzniku nositelkou práv a povinností stanovených v právních předpisech a těchto stanovách. Tato práva a povinnosti může nabývat vlastními úkony.

4

(1) Ve své odborné činnosti Společnost přihlíží k cílům celkového rozvoje vzdělané společnosti.

(2) Hlavní zásady činnosti Společnosti formuluje její hlavní výbor v dohodě s členskou základnou.

Poslání a cíle Společnosti
5

(1) Společnost plní tyto úkoly:

a) podporuje rozvoj biologických věd, podněcuje vědeckou a vědecko-popularizační činnost a uplatnění nových poznatků v praxi,b) orientuje zájem členů na řešení těch otázek oboru, které jsou obzvláště významné,c) rozvíjí prognostickou činnost, organizuje, prohlubuje a koordinuje spolupráci svých členů působících ve vědě a praxi,d) poskytuje ze svých zdrojů členům (především mladým a talentovaným) pomoc při jejich odborné práci,e) přispíví ke zvyšování odborné úrovně svých členů,f) poskytuje možnosti pro podchycení zájmu studentů a začátečníků v oblasti biologických věd,g) dává příslušným odborným pracovištím a orgánům podněty k opatřením týkajících se rozvoje oboru a vyslovuje se k návrhům a konání vlád, ministerstev a jejich organizací (např. vysokých škol), majících vztah k biologickým vědám,h) připravuje na základě obecného zájmu odborné expertízy a posudky v oblasti biologických vědních oborů a podává vlastní návrhy a náměty s biologickou tématikou k aktivitám vlád, ministerstev ap.

(2) Společnost spolupracuje s domácími i zahraničními společnostmi a institucemi obdobného zaměření.

6

(1) Ke splnění svých úkolů Společnost:

a) pořádá vědecké a pracovní konference, přednášky, diskuse, kursy, zájezdy, ap.,
b) vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti v oboru a iniciativně se podílí na publikační praxi a na provádění ediční politiky v oboru biologie,
c) vydává pro své potřeby periodické i neperiodické publikace mající vztah k činnosti Společnosti a k oboru biologie,
d) vypisuje soutěže a oceňuje významné výsledky vědeckého výzkumu.

(2) Orgány Společnosti koordinují pořádání jednotlivých akcí uvedených v odst. 1.

Členění Společnosti
7

Společnost se může členit na pobočky, sekce nebo odborné společnosti a odborné skupiny nebo komise.

8

(1) Pobočky jsou zřizovány podle územního principu v místech, kde jsou pro jejich činnostt předpoklady. Sdružují členy Společnosti zejména ve významných universitních vědeckých, pedagogických nebo průmyslových centrech.

(2) Pobočky administrativně spadají do působnosti hlavního výboru Společnosti.

(3) Činnost pobočky se řídí organizačním a jednacím řádem, který je v souladu se stanovami Společnosti.

9

(1) Sekce nebo odborné společnosti jsou zřizovány podle odborného zaměření členů Společnosti. Sdružují členy Společnosti podle jejich zájmu nebo podle specializace jejich odborné činnosti.

(2) Sekce nebo odborné společnosti mají působnost na území České republiky a Slovenské republiky a jsou koordinovány hlavním výborem Společnosti.

(3) Činnost sekce se řídí organizačním a jednacím řádem, který je v souladu se stanovami Společnosti.

(4) Sekce mohou být zřizovány podle odborného zájmu také při pobočkách.

10

Komise tvoří menší zájmové skupiny (do 10 členů) a mohou být ustaveny při všech orgánech Společnosti.

Členství
11

(1) Členství je individuální, kolektivní nebo čestné.

(2) Podmínky jednotlivých druhů členství jsou dány organizačním a jednacím řádem.

Práva členů
12

Členům přiznávají stanovy tato práva:

a) zúčastnit se valného shromáždění a podílet se na jeho jednání,
b) volit a být volen do orgánů Společnosti,
c) být členem komisí, pracovní skupin, delegací ap., vytvářených orgány Společnosti,
d) podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na všech schůzích, konferencích a jiných odborných akcích organizovaných Společností,
e) být informován o pořádání všech akcí Společnosti,
f) přednostně získávat za stanovených podmínek časopisy a publikace vydávané Společností,
g) pracovat v jekékoliv odborné sféře Společnosti.

Povinnosti členů
13

(1) Členové jsou povinni:

a) zachovávat usnesení stanov, organizačního a jednacího řádu a aktivně se podílet na plnění úkolů Společnosti,
b) plnit usnesení orgánů, kterými se stanoví konkretní úkoly jednotlivých členů,
c) plnit funkce, kterými byli pověřeni,
d) platit členské příspěvky,
e) řídit se zásadami všeobecně uznávané etiky vědecké práce.

(2) Čestní členové neplatí členské příspěvky.

Orgány Společnosti
14

(1) Orgány Společnosti, které zajišťují a řídí všechny úseky její činnosti jsou:

a) valné shromáždění Společnosti,
b) hlavní výbor Společnosti.

(2) V případech vyžadujících urychlené rozhodování zastupují hlavní výbor předseda nebo některý z místopředsedů, vědecký tajemník a jeden člen hlavního výboru (nejlépe hospodář). Ti o svém rozhodnutí informují hlavní výbor na jeho nejbližším zasedání.

(3) Kontrolním orgánem Společnosti pro činnost hospodářskou jsou revizoři.

Valné shromáždění Společnosti
15

(1) Valné shromáždění všech členů Společnosti je nejvyšším orgánem Společnosti.

(2) Valnému shromáždění přísluší:
a) určovat v souladu s přijatými stanovami Společnosti hlavní směry činnosti Společnosti pro období do příštího řádného valného shromáždění,
b) schvalovat zprávu hlavního výboru o činnosti Společnosti za období od posledního valného shromáždění,
c) schvalovat zprávu revizorů za období od posledního valného shromáždění,
d) volit čestné členy a udělovat různé druhy ocenění,
e) určovat počet členů hlavního výboru, počet revizorů a počet náhradníků uvedených orgánů s přihlédnutím k celkovému počtu členů,
f) usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních,
g) určovat výši zápisného a členských příspěvků,
h) volit:
- členy hlavního výboru a jejich náhradníky,
- revizory a jejich náhradníky,
ch) usnášet se na stanovách a organizačním a jednacím řádu a jejich změnách,
i) usnášet se o zrušení Společnosti,
j) v zásadních otázkách jako je volba členů hlavního výboru nebo schvalování změn ve stanovách nebo organizačním a jednacím řádu je možné provést volební akt či schválení korespondenčním způsobem.

Hlavní výbor Společnosti
16

(1) Hlavní výbor řídí činnost Společnosti v období mezi valnými shromážděními.

(2) Hlavní výbor zabezpečuje v souladu se stanovami realizaci jednotné koncepce činnosti celé Společnosti.

(3) Hlavnímu výboru přísluší:

a) zajišťovat úkoly týkající se Společnosti,
b) schvalovat zprávu o činnosti Společnosti za běžný rok,
c) schvalovat zprávu o hospodaření Společnosti za běžný rok,
d) připravovat plán činnosti Společnosti na následující rok,
e) schvalovat finanční plán na následující rok,
f) pověřovat členy hlavního výboru plněním konkrétních úkolů,
g) zabezpečovat přípravu valného shromáždění,
h) zřizovat sekce nebo odborné společnosti, pobočky a komise,
ch) zřizovat komise pověřené plněním konkretních úkolů a jmenovat jejich členy,
i) rozhodovat o odvolání ve věcech členství,
j) rozhodovat o přidělení příspěvků na zahraniční stáže, účast na vědeckých akcích, ap.
k) umožňovat mezinárodní kontakty Společnosti a zajišťovat její reprezentaci v zahraničí.

(4) Hlavní výbor je výkonným orgánem Společnosti.

(5) Hlavní výbor má nejvýše 11 členů volených. Způsob jejich volby určuje organizační a jednací řád. Dále jsou členy hlavního výboru z titulu své funkce předsedové poboček, sekcí a komisí zřízených hlavním výborem.

(6) Hlavní výbor volí ze svého středu předsedu, dva místopředsedy, vědeckého tajemníka a hospodáře.

Revizoři Společnosti
17

(1) Dohled na hospodářskou činnost Společnosti vykonávají dva revizoři, kteří z hospodářského hlediska posuzují i plnění úkolů Společnosti.

(2) Revizoři podávají zprávu o hospodaření valnému shromáždění a hlavnímu výboru, který se bez přihlédnutí k jejich návrhům nemůže usnést o účetní uzávěrce ani o úhradě ztráty.

Stálé a dočasné pracovní skupiny
18

Pro přípravu a plnění některých úkolů např. organizační nebo hospodářské povahy, mohou orgány Společnosti ustavit stálé nebo dočasné pracovní skupiny - komise, výbor nebo sekretariát. V těchto pracovních skupinách mohou působit také nečlenové Společnosti jako odborní nebo placení administrativní pracovníci. Pracovní skupiny jednají podle pokynů orgánů, které je zřídily.

Hmotné prostředky k plnění úkolů Společnosti
19

(1) K hospodářskému zajištění plnění úkolů Společnosti slouží:

a) členské příspěvky a zápisné,
b) převzatý majetek,
c) prostředky poskytované státními orgány popřípadě jinými organizacemi,
d) příjmy vyplývající z vlastní činnosti Společnosti,
e) dary a dědictví.

(2) Při hospodaření se Společnost řídí obecně platnými předpisy.

Zastupování Společnosti
20

(1) Společnost zastupuje a jejím jménem jedná předseda.

(2) Za Společnost se předseda podpisuje tak, že k názvu Společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce.

(3) Hlavní výbor může též zmocnit jiné členy, aby v určeném rozsahu Společnost zastupovali a jednali jejím jménem. Osoby takto zmocněné připojují k podpisu dodatek vyjadřující jejich zmocnění.

Informace členstva Společnosti
21

Usnesení orgánů Společnosti, jež se týkají jejich členů a jiné závažné skutečnosti oznamují se přímo členům dopisy, v interním tisku, informacemi v odborném a denním tisku nebo prostřednictvím poboček a sekcí.

Závěrečná ustanovení
22

Jestliže Společnost zanikne, připadne její majetek, jenž zbude po úhradě závazků jiné dobrovolné organizaci, která by se do tří let po zániku Společnosti ustavila pro plnění obdobných úkolů v příslušném oboru. Nestane-li se tak, rozhodne o majetkovém vypořádání likvidační komise jmenovaná valným shromážděním.

23

Změny a doplňky ve stanovách byly schváleny plénem Společnosti korespondenčním způsobem ke dni 15. dubna 1993.

24

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem oznámení Ministerstva vnitra České republiky, že změny a doplňky byly vzaty na vědomí.

Kontakt

Sekretariát hlavního výboru Čs. biologické společnosti

Kamenice 3, Univerzitní kampus Bohunice, 625 00 Brno